ROAA là gì? Tìm hiểu về Tỷ suất sinh lợi trên tài sản trung bình

ROAA là gì?

ROAA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Return on Average Assets, trong tiếng Việt gọi là Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình.

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình (ROAA) là gì?

Tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân (ROAA) là một chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của tài sản của một công ty và nó thường được các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác sử dụng như một phương tiện để đánh giá hiệu quả tài chính. Đôi khi, ROAA được sử dụng thay thế cho nhau với lợi tức trên tài sản (ROA) mặc dù ROAA thường sử dụng tài sản lưu động thay vì tài sản trung bình.

Hiểu lợi tức trên tài sản trung bình (ROAA)

Tỷ suất sinh lời trên tài sản trung bình (ROAA) cho thấy một công ty đang sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả như thế nào và cũng rất hữu ích khi đánh giá các công ty ngang hàng trong cùng ngành. Không giống như lợi tức trên vốn chủ sở hữu , đo lường lợi tức trên đô la đã đầu tư và giữ lại, ROAA đo lường lợi tức trên tài sản được mua bằng cách sử dụng đô la đó.

Kết quả ROAA rất khác nhau tùy thuộc vào loại ngành và các công ty đầu tư một số tiền lớn vào thiết bị và các tài sản khác sẽ có ROAA thấp hơn. Kết quả tỷ lệ từ 5% trở lên thường được coi là tốt.

Tỷ số này cho biết tài sản của một công ty đang được sử dụng tốt như thế nào để tạo ra lợi nhuận. ROAA được tính bằng cách lấy thu nhập ròng chia cho tổng tài sản trung bình. Tỷ số cuối cùng được biểu thị bằng phần trăm tổng tài sản bình quân. Công thức là:

ROAA = Thu nhập ròng / Tổng tài sản trung bình

Trong đó:

  • Thu nhập ròng: Thu nhập ròng cùng kỳ với tài sản
  • Tổng tài sản trung bình: (Bắt đầu + Tài sản cuối kỳ) / 2

Thu nhập ròng được tìm thấy trên báo cáo thu nhập , cung cấp tổng quan về hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà phân tích có thể nhìn vào bảng cân đối kế toán để tìm tài sản. Không giống như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện số dư tăng dần trong năm, bảng cân đối kế toán chỉ mang tính thời gian. Nó không cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thay đổi được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng vào cuối khoảng thời gian đó.

Để đi đến một thước đo chính xác hơn về lợi nhuận trên tài sản , các nhà phân tích muốn lấy giá trị trung bình của số dư tài sản từ đầu và cuối cùng kỳ được sử dụng để xác định thu nhập ròng.

ROAA là gì?
ROAA là gì?

Ví dụ về ROAA

Giả sử rằng Công ty A có thu nhập ròng 1.000 đô la vào cuối Năm 2. Một nhà phân tích sẽ lấy số dư tài sản từ bảng cân đối kế toán của công ty vào cuối Năm 1 và tính trung bình nó với tài sản vào cuối Năm 2 cho ROAA phép tính.

Tài sản của công ty vào cuối Năm 1 là 5.000 đô la và chúng tăng lên 15.000 đô la vào cuối Năm 2. Tài sản trung bình giữa Năm 1 và Năm 2 là (5.000 đô la + 15.000 đô la) / 2 = 10.000 đô la. ROAA sau đó được tính bằng cách lấy 1.000 đô la thu nhập ròng của công ty và chia nó cho 10.000 đô la để đi đến câu trả lời là 10%.

Nếu lợi nhuận trên tài sản được tính bằng cách chỉ sử dụng tài sản từ cuối Năm 1, thì tỷ suất sinh lợi là 20%, bởi vì công ty đang tạo ra nhiều thu nhập hơn từ ít tài sản hơn. Tuy nhiên, nếu nhà phân tích tính toán tỷ suất lợi nhuận trên tài sản chỉ sử dụng các tài sản được đo lường vào cuối Năm 2, thì câu trả lời là 6%, bởi vì công ty đang tạo ra ít thu nhập hơn với nhiều tài sản hơn.

ROAA khác với ROA như thế nào?

Nếu lợi tức trên tài sản (ROA) sử dụng tài sản trung bình, thì ROA và ROAA sẽ giống hệt nhau. Tuy nhiên, nếu một nhà phân tích chỉ sử dụng tài sản đầu kỳ hoặc tài sản cuối kỳ (trái ngược với giá trị trung bình), thì ROAA sẽ cung cấp một bức tranh chính xác hơn vì tài sản trung bình sẽ giải quyết những thay đổi hoặc biến động của tài sản trong một kỳ kế toán.

Tài sản trung bình là gì?

Bảng cân đối kế toán của công ty thường sẽ báo cáo mức trung bình hoặc giá trị tài sản được nắm giữ trong một kỳ kế toán, chẳng hạn như một quý hoặc năm tài chính. Nó thường được tính là tài sản đầu kỳ trừ tài sản cuối kỳ chia cho hai. Điều này được thực hiện bởi vì vào bất kỳ ngày nào, mức tài sản thực tế của một công ty sẽ biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do đó, mức trung bình cung cấp một số liệu tốt hơn.

ROAA khác nhau như thế nào trên tổng tài sản (ROTA)?

ROAA tương tự như ROTA, tuy nhiên ROAA sử dụng thu nhập ròng trong tử số, trong khi ROTA sử dụng EBIT (thu nhập trước thu nhập và thuế) trong tử số. Cả hai đều sử dụng tổng tài sản trung bình ở mẫu số.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *